Robin Şeyhmus Çoban

Biyografi:
1997 y�l�nda Diyarbak�r’da do�du
2011 Diyarbak�r Güzel Sanatlar Lisesine ba�lad�
2016-2022 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’nde e�itim gördü ve birincilikle bitirdi


Seçilmi� Grup Sergileri:
2021 Noktadan Geçenler, Karma Sergi, �stanbul, Türkiye
2019 Tüyap Space Collective, Tüyap, �stanbul, Türkiye
2019 Otonom, Karma Heykel Sergisi, �stanbul, Türkiye
2019 Kimlerdensin, Karma Sergi, �stanbul, Türkiye
2018 �pek Ahmet Merey Resim-Heykel Yar��ma Sergisi, �stanbul, Türkiye

Ödüller:
2022 Heykelde Yeni Ke�ifler, Mansiyon Ödülü, �stanbul, Türkiye
2021 Devlet Resim Heykel Yar��mas�, Sergileme Ödülü, Ankara, Türkiye
2020 Art Basel Sanat Fuar� Gezi Yar��mas�, Birincilik Ödülü, �stanbul, Türkiye
2019 Turgut Pura Heykel Yar��mas�, Ba�ar� Ödülü, �stanbul, Türkiye
2019 �stanbul Ulus Lions Klubü “Yeni Aray��lar”, Ba�ar� Ödülü, �stanbul, Türkiye


Robin �eyhmus Çoban 1997 y�l�nda Diyarbak�r’da do�du. 2011-2015 y�llar� aras�nda Diyarbak�r Güzel Sanatlar Lisesi’nde e�itim gördü. Mezuniyetinin ard�ndan 2016 y�l�nda kabul edildi�i Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Heykel Bölümü’ndeki ö�renimini tamamlayarak 2022 y�l�nda birincilikle mezun oldu. Ayn� üniversitede yüksek lisans e�itimine devam etmekte olan sanatç� �stanbul’da ya�amakta ve çal��maktad�r.

2018-2021 y�llar� aras�nda, henüz üniversiteden mezun olmadan önce, Robin �eyhmus Çoban’�n eserleri �stanbul’daki çe�itli karma sergilerde yer ald�. Ayr�ca, sanatç� 2019 y�l�nda Turgut Pura Heykel Yar��mas� ve �stanbul Ulus Lions Kulübü “Yeni Aray��lar” yar��mas�nda ba�ar� ödülleri; 2020 y�l�nda Art Basel Sanat Fuar� Gezi Yar��mas�’nda birincilik ödülü; 2021 y�l�nda Devlet Resim Heykel Yar��mas�’nda Sergileme ödülü ve 2022 y�l�nda “Heykelde Yeni Ke�ifler” yar��mas�nda ise mansiyon ödülü alm��t�r.

Robin �eyhmus Çoban, eserlerinde küreselle�en dünyan�n toplumsal ve politik problemleri ile modernitenin getirdi�i de�i�im/dönü�üm bask�s� kar��s�nda bireylerin uyum sa�lama, direnme ve uzla�ma çabalar�na odaklanmaktad�r. Sanatç�, bu yeni ekosisteme al��man�n getirdi�i zorluklar�, toplumsal al��kanl�klar ve geleneklerden kopu�un bireyin ruhunda yaratt��� s�k��ma hissi, toplum istekleri kar��s�ndaki çaresizli�i ve kayg�lar� gibi konular�, do�mu� oldu�u bozk�r topraklar� geride b�rakarak yerle�ti�i metropolde geçirdi�i süre zarf�nda edindi�i ki�isel gözlemleriyle harmanlayarak beden üzerine yapm�� oldu�u imgelemler ile ifade etmektedir. Hem içsel hem de d��sal faktörlerin olu�turdu�u düalite ve varl�k problemi heykel kompozisyonlar�nda bir bütünsellik içinde sunulmakta, bireyin ya�ad��� d��sal faktörlerin içsel bir problem haline dönü�ümü beden ve imgenin iç içe geçi�iyle yans�t�lmaktad�r. Dinamik bedenlerin oldu�u çal��malar ise daha çok bast�r�lan duygular�n ifadesidir. Sanatç� heykellerini en iyi �ekilde ifade edebilece�ini dü�ündü�ü ta�, ah�ap, metal, kil, polyester ve kâ��t gibi çe�itli malzemeler kullanmaktad�r. Auguste Rodin, Alberto Giacometti, Egon Schiele, Francis Bacon, Richard Serra, Antony Gormley gibi sanatç�lardan etkilenmi�, Jean-Paul Sartre, Michel Foucault gibi dü�ünürlerin fikirlerinden beslenmi�tir.