Gurgen Babayan

Biyografi:
1984 Erivan, Ermenistan’da dodu
2002-2008 Erivan Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim Bölümü eitimi ald

Deneyimleri:
2012-2016 Saratov Ulusal Drama Tiyatrosu, Rusya

Kiisel Sergiler:
2017 The Realist (Gerçekçi), Moskova Sanatçlar Birlii, Rusya

Grup Sergileri:
2016 Art.Who.Art, Moskova, Rusya
2014 Inter Art Gallery, New York, ABD
2014 Saratov Ulusal Drama Tiyatrosu, Saratov, Rusya
2011 Grup sergi, Cenevre, sviçre
2009 Ulusal Salk Enstitüsü, Washington, ABD


Sanatç Beyan:
Bir figüratif sanat ressam olarak, benim için her zaman yaratmak, onun hakknda konumaktan daha kolay olmutur.

Kompozisyonlarm yaratrken en temel dürtülerim her zaman günlük hayata dair duygular olmulardr. Ayn zamanda klasik sanattan, özellikle de Kuzey Rönesans’nn resimsel geleneklerinden de ilham alyorum. Her ne kadar bu bu kaynaklar benim için çok önemli olsa da yarat sürecimin temel maksad kendime dair sanat tarzmn ve resimsel dilimin kefidir.

Her insan yaam boyunca onu çevreleyen dünya ve bu dünyaya dair tarihi, kültürel, ruhani ve varoluçu artlardan etkilenir.  Buna ramen, sanatç bu varoluun ilgi çekici yönünü analiz ederek insanolunun özüne dair yansmalar görsel formlar aracl ile bulmaya çalr. Bu görsel dilin kendi kendine yettiine ve herhangi bir sözlü izaha muhtaç olmadna içtenlikle inanyorum. Burada önemli bir nokta var – bu görsel formun aktarmndaki ustalk.

Aadaki çalmalarda, bak açm tam olarak kompozisyonlarla aktarmak amacyla görsel dilimin geliimi ile ilgileniyordum.  Sanatçnn kendi eserlerine yönelik bak her zaman tarafsz olmadndan, izleyici baarl olup olmadm konusunda deerlendirme yapabilir.

Sergilenen çalmalardan “Çatma”, “Stigmata” ve “Snak”ta günlük hayatta tecelli eden Hristiyan mitolojisi ilgi odam. Hristiyanln “mistik prizmas” aracl ile gözlemlediim gündelik hayata bakm tasvir etmekteyim. Biçimsel olarak bu kompozisyonlar “ilkel-natüralist” tarzda resmedilmitir. Titizlikle detaylandrlm kompozisyonlarda Orta Ça ve Rönesans dini sanat geleneklerinden ve erken 20. Yüzyl eserlerinden – “neo-maddesellik”, “Rus Avant-Garde’” ve “Flemenk Neoklasisizmi” gibi – esinlenmeler olduu görülebilir. Yine bu eserlerde saçma “ahap” pozlarda figürlerin, jestlerin, donuk ve statik kompozisyonlarn usulüne uygun bir ekilde renklendirilip klandrld görülebilir. Resimlerin ayrntl yüzeyi tüm sahneyi gizemli klmakta. Havada rüyalardan çkp gelen bir eyler var…1.“Çatma” bir erkek ve kadn arasnda daha sonra meydan okumaya dönüecek bir oyunu temsil etmekte. Yine de çarmh altnda dua edenlerin tavrlarnda ve ellerinin pozisyonlarnda fark edilebilir atflar bulunmakta. Üzerlerindeki pencerenin çerçevesi bo bir haç andrmaktadr – Mesih yükseliyor ve dua edenler, rakibini artarak kazanmaya dayal “Ladushki” oyununu oynarken görünüyorlar. Pencereden yansyan k ve çerçevenin çivileri figürleri buraya kadar getiren ve daha sonra onlar yalnzla terk eden yüce bir gücü temsil etmekte.


2. “Stigmata”da mutfaklarnda oturan bir aile görüyoruz, anne, baba ve çocuk. Adam mesihin yaralaryla iaretlenmi, ancak mesih olmad açk. Kompozisyona baklrsa bir e, karde ya da günlük mutfak ilerini yapan kadnn olu olabilir. Bu bakahramann stigmataya kar duruu herhangi bir cilt rahatszlndan öteye gitmiyor. Arkasndaki kadn olan bitene kaytsz ancak elindeki bçak onu gizlenmi bir öfkenin sembolü yapmakta. Çocuk ise sradan bir merak bünyesinde barndryor, eker kavanozuna yaknl ve bo bir kap, foyasnn altn çiziyor. Önplanda ise ayine dair semboller bulunmakta: arap ve ekmek, ancak arap renksiz ve daha çok vodka gibi görünmekte, ekmek ise kirli bir tabakta. Arkaplan ise günahkarlar cezalandrmak için kullanlan elementleri temsil ediyor. Ate, gaz oca ve tencere cehennemin sanclarn hatrlatmakta. Mutfak lavabosu Nuh’un Gemisi’ne atfta bulunuyor. Çatlam döemeler ölmekte olan yeryüzünü, hanedeki gaz da zehirlenmi havay sembolize ediyor.
3. “Snak”, “Aziz Anthony’nin Batan Çkarl”nn özgür bir tefsiridir. Zebanilerden kaçmak için kendini odann en köesine saklayan bir adam görmekteyiz, ancak onu halihazrda bekleyen ve yal bir adam gibi görünen bir çocuk ve arka tarafndan çürümeye balam güzel suratl bir kadn vardr. Yal bir adamn yüzüne sahip olan çocuk snan güvenlii hakknda düünmeye pek izin vermemekte. Bu barnakta, camlar krk, duvarlar bozuk ve ufalanm, seyircinin pencereden görecei ekilde yaayan ölüleri andran garip yaratklar snaa doru gelmekte. Dardaki tehlikeden kaçmak, bu kahramann içeride güvende olduu anlamna gelmiyor.

Bu resimlerle ilenmeye devam eden bir dier tema ise yalnzlk. Tüm bu kahramanlar, birilerine ulamaya çaltkça yalnzca ac çekiyorlar. Bu Maupassant’tan bir alnty hatrlatyor: “Birlikte olmak için duyduumuz ebedi arzuda, yalnzca birbirimize tosluyoruz.”

Gurgen Babayan, Erivan, 2018