ARAQEL

Karen Arakel (ARAQEL) 1960 ylnda Gürcistan'n Tiflis ehrinde dodu ve 1,5 yandayken (o zamandan beri ikamet ettii yer) Erivan'a tand. Sanatç, dört yandan beri resim yapmaktadr. Karen Arakel liseyi bitirdikten sonra Erivan Güzel Sanatlar ve Tiyatro Enstitüsü'nde yer alan Seramik Fakültesi'ne kabul edildi, ancak öretim anlayndan memnun kalmad, üçüncü ylnda enstitüden ayrld ve kendi bana sanat eitimine devam etti. Kendinden önce gelen sanatçlarn resimlerini inceleyerek, olaanüstü tekniini kendi bana örendi. Resim stili kariyeri boyunca defalarca deiti. u anda türü Rönesans tarzna en yakn olandr.

Sanat tarihinin farkl dönemlerine ve çeitli uygarlklara ait estetik alglarna atfta bulunmadan Karen Arakel eserlerinden bahsetmek mümkün olmaz. Keza, sanatçnn eserleri, biçimini ve benzersiz önemini derinlemesine bir sanat çalmas ve analizi sayesinde kazanmtr. Sanatç, geçmi döneme ait sanatlarn resimsel ve boyutsal özelliklerinin sadece biçimsel temsillerini kavramaya çalmakla kalmyor, ayn zamanda nedenlerine ve önkoullarna da nüfuz ediyor. Eseri yaratann kim olduunu anlamaya, ruhunu, algsn, zihniyetinin özelliklerini hissetmeye çalyor. Ego ve kiisel vizyon aray içinde olan her sanatç, kiisel aratrmalara balar ve ilham kayna bulur. Karen Arakel'in seçtii yol ise allmn dnda, çünkü tannmak, kendi tarzn bulmak ve baarl bir teknie sahip olmak için hiç acelesi yok. lhama oldukça açk olan sanatç; ruh, sanatsal yaklam, vizyon ve estetik deerler açsndan kendisine yakn olan sanatlar, dönemleri ve sanatçlar e zamanl ve bilinçli olarak belirlemi ve tanmlam. Farkl çalardan kültürlerle karlamalar ve bu kültürlerin gündeme getirdii konularn incelenmesi, kendi yaratclnn ipuçlarn edinmesinde önemli bir araç haline geliyor. Bu amaçla sanatç yllar içinde Arkaik, Helenistik, Klasik ve Rönesans sanatlarnn yan sra Dadaizm, Sembolizm, Soyut Davurumculuk, Sürrealizm, Post-sürrealist Modernizm gibi birçok farkl akm ve üsluplar mercek altna alarak derinlemesine analiz etmi ve en nihayetinde kendi yorumuyla eserler üretmitir. Karen Arakel’in bu geçmie bakar gibi görünüp ileri adm atan yaklam ayn zamanda sanatçnn gelitirdii üslup çeitliliinin de en önemli sebeplerinden biridir.

Karen Arakel'in sanat üphesiz sanatçnn kendisi gibi rakipsizdir. Sanatçnn iç dünyasna girmeye çabaladnzda sanatnn kendisi gibi samimi ve ayn zamanda düünceleri gibi basitçe ifade edilebildiini hissedersiniz. Fazlasyla izole ve ayn zamanda doaya ve insanla çok yakn, gerçek ve ayn zamanda tamamen hayali…

Sanatçnn eserleri ilk bakta anlamsz gibi gelebilir. Karen Arakel'in sanatnda sürpriz unsurlar, beklenmedik yan yana dizilileri ve sürrealizme özgü olmayan temel özellikleri hemen fark edersiniz. Sanatn bir tür devrimci hareket olarak kabul eden Arakel isteksizce gerçekler, kurallar, yasalar ve sanatç için ayn derecede kabul görmeyen klielerle sürekli mücadele eder. Gerçeküstücülükten esinlenen sanatçnn çalmalar siyasi ve sosyal unsurlar içerir. Sanatçnn hikayelerinde bir sürü felsefi unsur bulunmasna ramen kendisinin de sürekli hatrlatt gibi aslnda "Zeki olan her ey basit"tir.

Karen Arakel’in eserlerinde resmettii iç gözlem sahneleri doa alegorisinin çeitli klklarn yanstr, bazen de insan figürleriyle canlanr. Sanatç, öngörülebilir snra yakn veya uzak olan sradan ve inanlmaz görüntüleri, illüzyon ve görsel deneyimi birletirir. Farkl ufuklar yaratarak, bu ufuklar optik perspektif yasalarn ve dünyann yerçekimi kuvvetini görmezden gelen insanlar veya hayvanlarla birletirir. Rüyalar, önseziler, içe bak, insann ilkel içgüdüleri, sevinçleri, içsel korkular, saf ve etkilenmemi bütünlüü ile çeitli alegorik imalar ve sembollerin kullanm sanatçnn titiz çalmalarna konu olmutur.

Eserlerini ARAQEL ismiyle imzalayan sanatç farkl ülkelerin resim sanatn ayrntl olarak aratrm, becerilerini gelitirmi ve Bat modern sanatyla sentezledii külliyatnn temelini oluturan Japonya ve Çin kökenli mürekkep resmi tarz olarak bilinen Sumi-e de dahil olmak üzere çeitli grafik ve çizim tekniklerinde ustalamtr. Ayrca, yalboya tekniine tamamen hâkim olan Karen Arakel, çok çabuk kurumas ve kusurlar hemen belli etmesi sebebiyle uygulamas çok zor olan ahap üzerine “tempera” tekniinde de uzmanlamtr.

Ermenistan'da Modernizm’e duyulan hayranln ksa ömürlü olacana inanarak, grup sergilerinden kaçnmay tercih etti ve bu tür teklifleri reddetmeye balad. Bunca zaman içinde buna istisna oluturan yalnzca iki sergiye katlmt: 1987'de Sanatçlar Birlii'nde “III. Kat” ve 1991'de Ervand Kochar Müzesi'nde düzenlenen bir baka sergi. Ardndan, oldukça dikkatli bir hazrlktan sonra, iyi düünülmü bir kiisel sergi düzenlemeyi düünmeye balad. Sanatçnn 2015 ylnda Erivan'daki Galentz Müzesi'nde açlan retrospektif sergisi, son 30 yllk yaptlarn izleyiciye sundu. Estetik vizyonunu tamamlamak için resimleri ve grafik çalmalarnn yannda, sanat objeleri ve asamblajlar da sunuldu. Sanatçnn eserleri bata ABD, Hollanda, spanya ve Türkiye olmak üzere farkl ülkelerdeki saysz özel koleksiyon arasnda yaylmtr.